woningbouw

Gerelateerd nieuws

Woningbouw Zuid-Holland versnelling hoger

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trekken ruim 300 miljoen euro uit voor bereikbaarheidsmaatregelen in Zuid-Holland om woningbouw te versnellen.

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) tussen het Rijk en de regio heeft het Rijk deze financiële toezegging gedaan voor de eerste tranche van de Versnellingsafspraken.

 

Ook is besloten dat het Rijk dit jaar een besluit neemt over de MIRT-verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn. Er worden investeringen voorbereid rond 4 bestaande stations, 5 nieuwe stations en viersporigheid tussen Delft en Schiedam. Ook wordt geïnvesteerd in het Rotterdamse metronet en de RandstadRail in de Haagse regio zodat meer metro’s en trams kunnen gaan rijden en wordt verbetering van de busverbinding tussen Leiden en Zoetermeer verkend. Binnen het Nationaal Groeifonds zijn hiervoor al middelen gereserveerd en ook de regio heeft hiervoor al middelen gereserveerd. De overheden spraken af dat ook het Rijk dit najaar haar deel van de financiën op orde heeft.

Klaar voor woningbouw en verstedelijking

Anne Koning: “De regio heeft haar huiswerk gedaan, cofinanciering is geregeld en de plannen liggen op de plank. Wij staan klaar voor om woningbouw en verstedelijking samen met het Rijk verder op te pakken! Goed dat het Rijk onze inzet ziet en ook haar verantwoordelijkheid pakt om samen met ons te komen tot een daadwerkelijke versnelling van de woningbouw en bijbehorende mobiliteitsmaatregelen in Zuid-Holland.”

Daarnaast is afgesproken voor de 2 lopende MIRT-verkenningen CID|Binckhorst en Oeververbindingen regio Rotterdam dit najaar tijdens het BO MIRT voorkeursbesluiten te nemen. Ook over de start van planuitwerkingen en verkenning voor regionale OV corridors als HOV crridors Randstadrail en metronet en Bus Rapid Transport Leiden-Zoetermeer zijn afspraken gemaakt.

Met de versnellingsafspraken en de afspraken dit najaar kunnen in Zuid-Holland sneller en meer woningen worden gebouwd die goed bereikbaar zijn met hoogwaardig openbaar vervoer. Dit zorgt dat meer mensen een passende woning kunnen vinden zonder dat zij een auto nodig hebben. Zo ontstaan minder files, wordt mobiliteit duurzamer en versterken we de economie van de regio.

Overleg geeft vertrouwen in vervolg

De resultaten uit het BOL leggen de basis voor afrondende besluitvorming tijdens het Bestuurlijk overleg MIRT dat in het najaar plaatsvindt.

Frederik Zevenbergen: “Ik heb er vertrouwen in dat we in het najaar tijdens het BO MIRT gezamenlijk knopen kunnen doorhaken. We zien dat het Rijk de urgentie onderschrijft om in Zuid-Holland te ontwikkelen en hier ook middelen tegenover zet. Elke investering in Zuid-Holland verdient zichzelf terug in duurzame groei en welvaart voor onze inwoners. Ik ga er dan ook vanuit dat het Rijk dit najaar dekking vindt voor de resterende €500 miljoen voor de spoorlijn Leiden – Dordrecht zodat wij samen de Startbeslissing kunnen nemen en kunnen gaan bouwen.”

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving is naast woningbouw en mobiliteit over meerdere onderwerpen gesproken. De regio werd vertegenwoordigd door de gemeenten Rotterdam en Den Haag, de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, de Verstedelijkingsalliantie en de provincies Zeeland en Zuid-Holland.

Overheden staan gezamenlijk aan de lat voor (betaalbare) woningen

Gezamenlijk staan het Rijk en de regio voor een enorme woningbouwopgave. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om tot en met 2030 900.000 woningen te gaan bouwen. Zuid-Holland kan een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale uitdaging. Hiervoor vraagt de regio wel wederkerigheid van het Rijk.

Onlangs heeft de provincie haar Woonbod ingediend bij minister De Jonge. Zuid-Holland kan in de periode tot en met 2030 tussen de 17.000 en 25.000 woningen per jaar realiseren. Hiervan moet vanaf 2025 twee derde uit betaalbare woningen bestaan. Met name langs de spoorlijn Leiden – Dordrecht (Oude Lijn) ziet de regio veel potentie voor woningbouw en banen. De provincie doet een beroep op de Rijksoverheid om afspraken te maken over een aantal randvoorwaarden, zodat de woningen daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Met name op het gebied van stikstof, geluidsregels, mobiliteit, menskracht en financiering is de inzet van de Rijksoverheid hard nodig.

Over het wegnemen van de obstakels voor de versnelling van de woningbouw langs de spoorlijn is recentelijk een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Zonder toekenning vanuit het Mobiliteitsfonds is de bouw van 56.000 extra huizen niet mogelijk. Dit zou een gemiste kans zijn op het snel uitbreiden van de woningvoorraad, maar ook een stap terug voor de huidige bewoners en de economische ontwikkeling in de regio. De gezamenlijke overheden spraken af dat het Rijk dit najaar haar deel van de financiën op orde heeft.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven