Gerelateerd nieuws

Voortgang verduurzamen maatschappelijk vastgoed in beeld

Onlangs verschenen 2 rapporten die zicht geven op het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Een van die rapporten heeft ook een verbeterde dataset opgeleverd, waarmee waarstaatjegemeente.nl is geactualiseerd. U kunt daar de gegevens van uw eigen gemeente opzoeken. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2022 de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed wordt herijkt en een voortgangsrapportage wordt opgesteld. Ter voorbereiding hierop zijn een nulmeting en een onderzoek over monitoring uitgevoerd.

Nulmeting
Uit de nulmeting naar het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed komen diverse knelpunten in kennis, financiën en organisatie naar voren. Gemeenten focussen relatief veel op laaghangend fruit en stellen grote investeringen nog vaak uit. Hierbij speelt mee dat de benodigde financiële middelen niet beschikbaar zijn. Ook wordt er nog weinig gewerkt met een integrale portefeuille-aanpak, waardoor niet optimaal van natuurlijke momenten gebruik wordt gemaakt. Daarnaast is geconstateerd dat bestuurlijke urgentie een belangrijke succesfactor is om de in de sectorale routekaart beoogde versnelling tot stand te brengen en de voorbeeldrol van gemeenten in te vullen.

Monitoring en update waarstaatjegemeente.nl
Het tweede rapport geeft advies over het inrichten van een monitor om de ontwikkelingen in het energiegebruik van gemeentelijk vastgoed te kunnen volgen. De VNG gaat hiermee aan de slag en stemt hierover ook af met onder meer de sectoren sport en primair en voortgezet onderwijs.

Ook heeft dit rapport een verbeterde dataset van het maatschappelijk vastgoed van gemeenten opgeleverd. Dit is inclusief het sportvastgoed en de gebouwen voor het primair en voortgezet onderwijs. De nieuwe data-inventarisatie gaat uit van 32.000 maatschappelijk vastgoedgebouwen, in plaats van de 36.000 waarop de sectorale routekaart is gebaseerd. Van deze gebouwen is het energiegebruik per functie en bouwjaarklasse inzichtelijk gemaakt. In de periode 2018-2020 nam het gasverbruik af met gemiddeld 1,1% per jaar en het elektragebruik met 1,8% per jaar.

Versnelling
Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat het tempo waarin het energiegebruik afneemt, achterblijft bij de ambitie van gemiddeld 3,3% per jaar, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord en de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed. Gelukkig komen er steeds meer voorbeelden beschikbaar van succesvolle projecten van gemeenten.

Toch zal in de komende jaren het tempo omhoog moeten. Dit is een forse en boeiende uitdaging voor gemeenten. De VNG draagt daaraan bij door over onderwerpen zoals financiering, organisatie en bestuurlijke urgentie bijeenkomsten te organiseren en kennis te delen. Ook zet de VNG zich in om op verschillende niveaus dezelfde KPI’s te gaan monitoren en hierover data beschikbaar te stellen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven