Gerelateerd nieuws

Vluchtveiligheid van woongebouwen

Vooronderzoek naar vluchtveiligheid in woongebouwen (2022): In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Brandweeracademie van het IFV onderzoek gedaan naar enkele vluchtroutes in woongebouwen. Het ministerie van BZK betrekt dit onderzoek bij de kabinetsreactie op het rapport over de flatbrand in Arnhem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (juli 2021).

Uitgangspunten herijken

De Onderzoeksraad beveelt in zijn onderzoek naar de Arnhemse flatbrand van 1 januari 2020 aan om de bestaande uitgangspunten voor brandveiligheid zodanig te herijken dat rekening wordt gehouden met het scenario waarbij, sneller dan nu wordt verondersteld, vuur en/of rook in een (deels) enkelvoudige vluchtroute ontstaat of terechtkomt. De Onderzoeksraad beveelt aan het resultaat van deze herijking  in de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid te verwerken.

Naar aanleiding van deze aanbeveling heeft het ministerie van BZK aan de Brandweeracademie gevraagd om een voorstudie en analyse uit te voeren om daarmee een solide basis te hebben om invulling te geven aan deze aanbeveling. 

Betrokken aspecten

  • Hoe heeft de regelgeving zich (historisch) ontwikkeld?
  • Wat zijn de uitgangspunten bij de huidige eisen?
  • Wat leert recent onderzoek?
  • Wat zijn de lessen uit recente casuïstiek en statistiek?
  • Hoe verhoudt het gedrag van bewoners zich tot een enkele vluchtroute?
  • Zijn de omstandigheden voor toepassing veranderd? 

Aanbevelingen

Het onderzoek bevat een opzet voor de herijking van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de enkele vluchtroute in woongebouwen. Aanbevolen wordt onder andere deze uitgangspunten te verduidelijken en vast te leggen. Verder wordt aanbevolen om bij de herijking rekening te houden met veranderende omstandigheden, zoals: verandering en verschil in doelgroepen (kwetsbare en zeer kwetsbare personen) en een snellere rookverspreiding door de veranderende inrichting van woongebouwen.


Onderzoek Vluchtveiligheid van woongebouwen (december 2021)

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Brandweeracademie van het IFV onderzoek gedaan naar de vluchtveiligheid van bestaande woongebouwen. Hiervoor zijn 32 woongebouwen bezocht en geïnspecteerd op vluchtveiligheid. Het onderzoek geeft een schets van de praktijk van het vluchten uit woongebouwen. Het ministerie van BZK betrekt dit onderzoek bij de kabinetsreactie op het rapport over de flatbrand in Arnhem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (juli 2021).

In het onderzoek zijn de vier meest gangbare typen woongebouwen meegenomen: portiekflats, galerijflats, flats met een binnengang en flats met een binnenhal. Per woongebouw is een (visuele) inspectie uitgevoerd en is gekeken naar zes onderwerpen die een relatie hebben met vluchtveiligheid.

Onderzoeken in onderlinge samenhang vluchtveiligheid bekijken

In het kader van de thematiek van de vluchtveiligheid van woongebouwen heeft de Brandweeracademie eerder grootschalige praktijkexperimenten naar rookverspreiding uitgevoerd in een leegstaand woongebouw in Oudewater. Daarbij is ook onderzocht hoe rookverspreiding een veilige ontvluchting kan belemmeren. Met het onderzoek in Oudewater en dit onderzoek worden experimenteel onderzoek en praktijkonderzoek aan elkaar gekoppeld. Beide onderzoeken moeten dan ook in onderlinge samenhang worden bekeken.

Rapporten

Download hier alle onderzoeken:

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven