Gerelateerd nieuws

Veiligheid op de bouwplaats en (werkgevers)aansprakelijkheid

Het hebben van een Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting, maar voldoet ieder bouwbedrijf met werknemers hier ook aan? En kan het ontbreken van een actuele RI&E ook gevolgen hebben voor de dekking onder de Aansprakelijkheidsverzekering?

Letselschade

Letselschade is een belangrijk thema in de bouw. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de bouwplaats veilig is voor hun werknemers en andere aanwezigen. De werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit onveilige omstandigheden op de bouwplaats. De Arbowet regelt de rechten en plichten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer en vormt de wettelijke basis voor de RI&E.

Het doel van een RI&E is om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren, waar werknemers beschermd zijn tegen mogelijke gevaren. Een RI&E geeft werkgevers inzicht in de arbeidsrisico’s en de maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden. Daarnaast ondersteunt een RI&E de werkgever om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsveiligheid en -gezondheid.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert steeds vaker op het hebben van een RI&E. Als bij inspectie blijkt dat je deze niet hebt, kun je een boete krijgen. Ook kan er na een ongeluk op het werk gevraagd worden om de RI&E. Is deze er niet, dan kan er ook een boete volgen of zelfs een proces verbaal.

Bewust van verantwoordelijkheden

Los van een boete gaat het in de eerste plaats om de veiligheid van de mensen op de bouwplaats. Voor werkgevers in de bouwsector is het belangrijk om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden hierin, ook in relatie tot werkgeversaansprakelijkheid.

Voorbeelden van tools/maatregelen die kunnen bijdragen aan een veiligere bouwomgeving:

  • Bronaanpak tegen valgevaar;
  • Het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Het implementeren van veiligheidsprocedures;
  • Het trainen van werknemers in veiligheidsmaatregelen;
  • Ongevallenregistratie waarmee inzicht wordt verkregen in veelvoorkomende situaties en passende maatregelen genomen kunnen worden;
  • Werkplek- en bouwplaats inspecties.

Gevolgen voor de aansprakelijkheidsverzekering?

Als een werknemer letsel oploopt kan deze de werkgever aansprakelijk stellen. Een letselclaim gaat niet alleen om verlies van inkomen, maar ook om smartengeld, ziekenhuisvergoeding, woningaanpassing etc. Al met al kan dat flink oplopen! Dat heeft ook gevolgen voor de schadelast op de aansprakelijkheidsverzekering. Dit kan bij verlenging van de polis resulteren in een hogere premie en/of hoger eigen risico. Daarbij is het belangrijk om na te gaan wat de verzekeringsvoorwaarden bepalen indien een RI&E ontbreekt. Er zijn namelijk verzekeringsvoorwaarden in omloop waarbij een uitsluiting geldt indien de RI&E ontbreekt.

Bouwend Nederland Integraal Polis van In-Staet

In-Staet kiest er bewust voor preventie te belonen. Daarom hebben bedrijven die hun RI&E op orde hebben bij In-Staet een lager eigen risico. Verzekeren begint immers met risicomanagement. Omdat dit een belangrijk onderdeel is van de dienstverlening van In-Staet, blijven de premies laag. De adviseurs van In-Staet staan je daarnaast graag bij in het traject naar een actuele RI&E, al dan niet in samenwerking met een ketenpartner. Ook hebben zij de expertise in huis om het schadeverloop te analyseren en denken mee hoe herhaling in de toekomst kan worden voorkomen. Wil je meer weten, neem dan contact op met de adviseurs van In-Staet.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven