Gerelateerd nieuws

Subsidie voor betere aansluiting beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Het ROC van Amsterdam – Flevoland, de HvA, de hogeschool Windesheim in Almere, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten Amsterdam, Almere en Lelystad gaan gezamenlijk aan de slag om het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar te laten aansluiten.

Het kabinet heeft hiervoor een subsidie toegekend aan deze samenwerkingspartners. 

Jongeren opleiden zodat zij de juiste vaardigheden hebben voor de regionale arbeidsmarkt van vandaag en morgen, medewerkers van het regionale bedrijfsleven blijvend inzetbaar houden door om- en bijscholing en de innovatiekracht van het mkb stimuleren. Zo wil het samenwerkingsverband het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar laten aansluiten en daarmee ook het arbeidstekort terugdringen.

 

Transitie naar een duurzame en digitale economie

Sofyan Mbarki (Voorzitter Platform Economie MRA en wethouder Economische Zaken en MBO gemeente Amsterdam): “Het onderwijs en het bedrijfsleven kunnen niet zonder elkaar. Met deze subsidie stimuleren we verdere samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs in de ICT en techniek. En nóg belangrijker, we maken deze samenwerking duurzamer en voor de lange termijn. Zo dragen we gezamenlijk bij aan het wendbaarder en weerbaarder maken van jongeren, met toekomstgerichte opleidingen en de juiste vaardigheden voor de regionale arbeidsmarkt. Tegelijkertijd helpen we mkb-bedrijven met om- en bijscholing van medewerkers en stimuleren we innovatie. Zo pakken we samen de arbeidskrapte aan en dragen we bij aan de klimaatopgave.”

Publiek-private samenwerkingen

Nederland investeert al enige jaren in publiek-private samenwerkingsverbanden (pps’en) om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te versterken. Een goede aansluiting is belangrijk zodat mensen zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen en innovaties in het bedrijfsleven worden gestimuleerd.

Ilse Zaal (gedeputeerde economie, arbeidsmarkt & onderwijs provincie Noord-Holland): “Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is ontzettend belangrijk. Er wordt al volop samengewerkt. Dat blijkt onder andere uit 160 partijen die werken aan de doelen uit het Manifest werken en ontwikkelen 2030. De toekenning van dit budget maakt het mogelijk om flinke stappen te zetten.”

Koplopers

In april konden consortia hun aanvraag indienen. Een beoordelingscommissie heeft 15 consortia geselecteerd, waaronder de Green Tech Campus MRA en de MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen. Deze consortia gaan aan de slag met het ontwerpen van echt publiek-privaat beroepsonderwijs. Met de bijdrage, die komt uit het Nationaal Groeifonds, kunnen bestaande publiek-private samenwerkingen worden uitgebreid, om zo meer scholieren, werkenden en werkzoekenden op te leiden voor een baan in techniek of ICT. Een voorwaarde voor de toekenning van de Rijksbijdrage was dat de pps’en voor hun plannen ook cofinanciering ontvangen vanuit regionale partners, zoals overheid, bedrijfsleven of onderwijs. 

De Green Tech Campus MRA  

Om de energietransitie in de regio te versnellen, richt  ‘Green Tech Campus MRA’ zich op de 3 pijlers: gebouwde omgeving, energievoorziening en e-mobility. Door gebruik te maken van de kracht van de samenwerkingsverbanden – pps’en – die zich al bewezen hebben in de praktijk, slaan we de handen ineen en richten zij ons op het ontwikkelen van vakmensen met de juiste skills die zich continu blijven ontwikkelen, zowel tijdens de studie als tijdens hun werkzame leven. Hiervoor is voldoende instroom binnen de techniek een voorwaarde. Ook richt de Green Tech Campus zich op technologische en sociale innovatie en een betere innovatieadoptie door mkb-bedrijven en onderwijs.

MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen

MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen zet zich in op het verkleinen van de ‘skills gaps’ in het mkb op het gebied van circulaire economie en digitalisering in de Metropoolregio Amsterdam. De focus ligt op het waarborgen van toekomstige concurrentiekracht en duurzaam verdienvermogen in de regio. Om deze uitdagingen omtrent de circulaire en digitale economie aan te gaan, worden de krachten uit het onderwijs en bedrijfsleven en overheidsinstanties in de regio gebundeld. De aanpak bestaat uit 3 onderdelen. Ten eerste wordt er gefocust op innovatie en infrastructuur, waarbij partners gezamenlijk experimenteren, leren en co-creëren. Ten tweede wordt talentontwikkeling gestimuleerd door onderwijsvernieuwing, flexibilisering en personalisering. Ook wordt er ingezet op Leven Lang Ontwikkelen voor professionals. Ten slotte wordt er gewerkt aan het versterken en verduurzamen van het consortium door samenwerking, kennisuitwisseling en uitbreiding van het ecosysteem.

Manifest-thema Werkend ecosysteem & campusvorming

Deze subsidie geeft een impuls aan een van de hoofddoelen in het Manifest Werken en Ontwikkelen 2030 Noord-Holland: een Noord-Hollands ecosysteem als drijvende kracht, waarin verschillende sub-regionale economische prioriteiten en innovatieve clusters/bedrijven samenkomen. Deze samenwerking is een flinke stap vooruit in de ambitie van een sterke aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven