Gerelateerd nieuws

Meer stikstofruimte voor PAS-melders beschikbaar

Het kabinet heeft besloten de prioritering van doelen in het stikstofregistratiesysteem aan te passen en de PAS-melders daarbij meer prioriteit te geven. Met de nieuwe systematiek wordt ook geborgd dat zo min mogelijk stikstofruimte onbenut blijft. Dat schrijft minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet voelt een zware verantwoordelijkheid om de problematiek van PAS-melders – ondernemers die in beginsel buiten hun schuld zonder benodigde natuurvergunning zijn komen te zitten –  zo snel mogelijk op te lossen. Daarbij wordt voortdurend bekeken welke besluiten daar aan kunnen bijdragen. Het stikstofregistratiesysteem (SSRS) was eerder bestemd om ruimte uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) toe te kennen aan woningbouwbouwprojecten, enkele grote wegenprojecten (MIRT). Ruimte die niet nodig was voor deze doelen, kon aan PAS-meldingen worden toegedeeld. Die afspraken van het vorige kabinet worden nu aangepast.  PAS-meldingen kunnen bij inwerkingtreding van de herprioritering als eerste van de beschikbare ruimte gebruik maken.

Omdat de woningbouwopgave onverminderd groot is, en doorgaans weinig ruimte vraagt, is besloten dat er ook ruimte gereserveerd kan worden voor de meest concrete woningbouwprojecten waarvoor binnen een jaar een vergunningaanvraag wordt gedaan. De verwachting is dat dit om een zeer beperkte hoeveelheid stikstofruimte gaat. Na de PAS-meldingen en de meest concrete woningbouwprojecten kunnen ook projecten betreffende renovatie en veiligheid ten aanzien van rijkswegen (net als woningbouwprojecten en PAS-meldingen) gebruik maken van de resterende ruimte.

Aanpassing

Met de nieuwe systematiek komt op termijn meer ruimte beschikbaar voor het legaliseren van PAS-meldingen. De aanpassing in prioritering geldt ook voor de ruimte uit de opkoopregeling Maatregel Gerichte Aankoop (MGA) die zal worden toegevoegd aan het SSRS. Voor de aanpassing is een wijziging van de Regeling natuurbescherming nodig waardoor de nieuwe prioritering met ingang van begin oktober 2023 in de praktijk kan worden toegepast. Tot oktober is de huidige prioritering binnen het SSRS van toepassing, en het SSRS wordt met het huidige kabinetsbesluit ook weer opengesteld.

Met deze stap doet het kabinet er alles aan om te borgen dat meer PAS-meldingen op korte termijn gelegaliseerd worden omdat hiervoor meer stikstofruimte beschikbaar is. Het verlenen van vergunningen blijft echter lokaal maatwerk waarbij ook de staat van de natuur moet worden betrokken.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven