Gerelateerd nieuws

Zorg voor een goede registratie van activiteiten

Nog een klein half jaar en dan treedt de Omgevingswet in werking. Althans, dat is nu de bedoeling, want de invoering is al vele malen uitgesteld, dus verwonder je er niet over als dit nogmaals gebeurt. Het nieuwe uitstel geeft mogelijkheden om zaken nog onder de huidige wetgeving te regelen. Waarvoor dat geldt, lees je hier.

Tot en met 30 juni kun je nog vergunningaanvragen en meldingen indienen onder het huidige recht. Wil je een bestemmingsplanprocedure voeren, dan is de kans dat dit voor 1 juli rond komt klein. Dit soort trajecten nemen veel tijd in beslag en zowel adviseurs als gemeenten zijn druk. De kans is dus groot dat de uitvoering hiervan uiteindelijk onder de Omgevingswet moet plaatsvinden. Die nieuwe wet hoeft daarbij zeker geen bedreiging te zijn, want er kan heus nog wel wat. Wat voor 1 juli wel haalbaar is, zijn zaken die met een relatief korte procedure zijn te regelen, bijvoorbeeld een activiteit melden qua milieu of een omgevingsvergunning voor een bouwwerk aanvragen.

Nu goed regelen

Wat je nu hebt geregeld met een milieumelding of omgevingsvergunning milieu blijft ook onder de Omgevingswet in stand. Je huidige vergunningen blijven dus behouden. De meeste cumelabedrijven vallen qua milieuregelgeving onder het Activiteitenbesluit. Dit wordt straks onder de Omgevingswet het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL). Wat je aan activiteiten doet en waarmee je het milieu belast, moet je melden bij de gemeente. Het is belangrijk om nu te kijken of je alles wat je op de bedrijfslocatie doet of gaat doen goed hebt gemeld. Zo ja, dan heb je dit goed geregeld. Zo nee, regel dit alsnog voor 1 juli. Tegenwoordig werken we als adviseurs bij Cumela dit in een aanvraag uitgebreid uit en leggen we precies vast wat je allemaal doet en hebt aan machines en werkzaamheden. Heb je dit goed vastgelegd, dan heb je hier op een later moment vrijwel altijd profijt van.

Voor sommige activiteiten is een omgevingsvergunning milieu nodig, zoals het opslaan van meer dan 2500 kubieke meter mest of meer dan 600 kubieke meter groenafval en in veel situaties als je afvalstoffen opslaat of verwerkt. Heb je dit nog niet goed geregeld in je omgevingsvergunning, dan is het verstandig om voor 1 juli in elk geval de aanvraag in te dienen, zodat je hiervoor nog onder het huidige recht een vergunning kunt regelen. Onder de Omgevingswet kunnen gemeenten voor deze vergunningplichtige activiteiten leges gaan heffen, zoals in het verleden ook gebeurde onder de Hinderwet. Nu is dit bij de gemeente nog gratis.

Kwaliteitsborging in de bouw

Heb je concreet plannen om te gaan bouwen, bijvoorbeeld een bedrijfsloods, dan kan het zinvol zijn om hiervoor nog voor 1 juli een omgevingsvergunning aan te vragen, omdat gelijktijdig met de invoering van de Omgevingswet ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treedt. Nu kun je nog onder het oude regime bouwen.

De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden en daarmee de kwaliteit van bouwen verbetert. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen moet hiervoor gaan zorgen. Het nieuwe stelsel geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn woningen en relatief kleine bedrijfspanden, oftewel de bouwwerken die je terugziet op de bedrijfslocaties van cumelabedrijven.

Onder de nieuwe Omgevingswet vraag je straks een omgevingsvergunning aan voor het bouwen. De gemeente toetst hierbij alleen aan het omgevingsplan en de welstand. Alle andere technische eisen, zoals de constructie, moeten door een zogenaamde kwaliteitsborger worden beoordeeld. De kwaliteitsborger is in feite een onafhankelijke toetser. Hij toetst op het voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (nu nog het Bouwbesluit). Er zijn overeenkomsten met de opzichter, maar het is niet hetzelfde. De kwaliteitsborger legt verantwoording af aan de vergunninghouder, oftewel de opdrachtgever voor de bouw, en niet aan de aannemer. Het betekent wel dat de rekening van deze persoon bij de initiatiefnemer terecht komt, oftewel dat dit extra kosten met zich mee brengt. Wellicht levert het echter ook een beter bouwwerk op.

Omgevingsplan

Elke gemeente zal voor haar grondgebied vroeg of laat een omgevingsplan moeten opstellen. Uiterlijk moet dit in 2029 zijn gebeurd. Dit omgevingsplan kun je zien als de vervanger van het huidige bestemmingsplan, maar dan uitgebreider en met meer lokale invloed. Elke gemeente krijgt namelijk meer mogelijkheden om zelf in het beleid te bepalen wat er kan en mag. Zeker voor bedrijven in het buitengebied is het van belang om hierop invloed uit te oefenen. Binnen nu en zes jaar zal dit voor elke vierkante meter in Nederland worden opgepakt, dus blijf volgen of jouw gemeente hiermee bezig is. Ook Cumela volgt dit en waar mogelijk zullen we je informeren als er voor je gemeente plannen zijn gemaakt. Als een (voor)ontwerp van een omgevingsplan ter inzage komt te liggen, is dat het moment om te reageren en je wensen kenbaar te maken. Hier kunnen wij je in bijstaan.

Lokaal is heel belangrijk

Dit jaar hebben we bij verschillende gemeentes campagne gevoerd via Cumela gaat Lokaal. Er zijn vanuit deze campagne in diverse gemeenten gesprekken geweest tussen leden en mensen van de gemeente. Telkens weer merken we dat bij veel gemeente de bekendheid van onze sector maar heel beperkt is, terwijl de cumelasector veel betekent in een gemeente. In deze gesprekken gaan we onder andere in op het perspectief van bedrijfslocaties, met name in het buitengebied. Is dit gesprek in jouw gemeente nog niet geweest, pak dan als lid komend half jaar deze draad op. Zoek contact met collega-bedrijven en probeer een gesprek te arrangeren. Je bedrijfsadviseur kan hier zeker ook bij helpen. Het is een actie die nu wellicht wat tijd kost, maar die je later veel profijt kan opleveren.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven