circulaire kunststofketen

Gerelateerd nieuws

Rapport Circulaire kunststofketen in 2050 aangeboden aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Het Transitieteam Kunststoffen heeft een ‘brandbrief’ over de transitie naar een circulaire kunststofketen gestuurd aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Naast Heijnen is de brief ook gericht aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, voor Klimaat en Energie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit omdat de opgave meerdere beleidsterreinen omvat. Een geêntegreerde aanpak is noodzakelijk om de gesignaleerde bedreiging voor economie, milieu en volksgezondheid om te zetten in een kans voor de Nederlandse industrie en kenniswereld. Brief en rapport zijn als bijlage toegevoegd.

In de aanbiedingsbrief  biedt voorzitter Jos Keurentjes van het Transitieteam Kunststoffen het rapport ‘Circulaire Kunststofketen in 2050: scenario’s voor een gesloten keten en randvoorwaarden om er te komen’ aan. Keurentjes pleit voor het gezamenlijk vormgeven van de transitie om de circulariteitsdoelen van 2050 te halen.

Nederland heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Het Transitieteam Kunststoffen, met daarin uiteenlopende bedrijven en organisaties uit de kunststofketen, liet op basis van 3 scenario’s onderzoeken wat er nodig is voor een gesloten, circulaire kunststofketen in 2050. “Op basis van de bevindingen heeft deze aanbiedingsbrief het karakter van een brandbrief, waarbij we u als verantwoordelijk staatssecretaris willen vragen hierin een leidende rol te nemen‚, luidt de oproep in de brief.

Wat is er nodig voor een circulaire kunststofketen?

Het Transitieteam Kunststoffen concludeert op basis van het onderzoek, dat we pas aan het begin staan van de transitie naar een circulaire kunststofketen. In alle stappen van de kunststofketen zijn maatregelen nodig. “Met de huidige inzet zal niet worden voldaan aan de voorwaarden voor een gesloten kunststofketen 2050. Alleen met forse investeringen, technologische innovaties en stevige beleidsmatige inzet kan de transitie in versnelling worden gebracht.‚

De 3 belangrijkste voorwaarden

1.    Een verbod op de verbranding van plastics kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het verkleinen van de behoefte aan fossiele grondstoffen en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot (circa 850.000 ton/jaar). Dit naast investeringen ter vergroting van kwantiteit en kwaliteit van recyclaat.

2.    Vanaf 2050 zetten we geen fossiele bronnen als grondstof voor kunststoffen meer in. Dat stellen we ons ten doel in de Transitieagenda Kunststoffen. Grondstofgebruik zal dus moeten verschuiven van fossiele naar biogeen koolstof (aanwezig in biomaterialen en (atmosferisch) CO2). Gevraagd: een grote verandering van de huidige kunststofproductie en grote innovaties en (technologische) ontwikkelingen.

3.    Ontwikkel kunststoffen die een afbreekbaarheid hebben die bij de toepassing past. Een volledig circulaire keten bestaat niet. Tijdens alle fasen van de levenscyclus van kunststoffen (productie, transport, gebruik) verspreidt materiaal zich in het milieu, verandert in microplastics en hoopt zich op in de voedselketen. Bewijs stapelt zich op dat dit tot gezondheidsproblemen leidt.

Transitieagenda Kunststoffen

In de Transitieagenda Kunststoffen heeft het Transitieteam Kunststoffen zijn visie uitgewerkt om de transitie naar een circulaire kunststofketen te versnellen. Er is een streefbeeld opgenomen voor 2030. Hoofdingrediånten in de visie zijn preventie van onnodig materiaalgebruik en lekkage van kunststoffen in het milieu, meer vraag en aanbod van hernieuwbare kunststoffen, betere gebruikskwaliteit, meer milieurendement van gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen en strategische samenwerking. Voor de uitvoering van de agenda heeft het Transitieteam actieplannen opgesteld op 4 concrete onderwerpen: biobased kunststoffen, meer en betere sortering, toepassen van recyclaat en chemische recycling.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven