Gerelateerd nieuws

Ontwikkelingen en kansen circulaire economie in Noord-Holland in beeld

Om als provincie zo gericht mogelijk bij te dragen aan het bereiken van een circulaire economie in 2050, is aan de hand van diverse onderzoeken voor het eerst in kaart gebracht hoe het staat met de circulaire economie in Noord-Holland.

De provincie werkt sinds 2016 actief aan deze economie waarin producten steeds langer en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. De bevindingen en conclusies van de onderzoeken zijn gebundeld in de eerste versie van de Provinciale Circulaire Economie Rapportage Noord-Holland (PCER NH) (pdf, 2,43 MB). Het rapport geeft handvatten om het provinciale beleid gericht op het realiseren van de circulaire economie, aan te scherpen en gerichtere acties te formuleren.

Eerste conclusies

Uit de rapportage blijkt onder meer dat 18% van goederenstromen van Nederland in de provincie Noord-Holland wordt geproduceerd, verbruikt of gebruikt. Tussen 2015 en 2020 is er een toename van materiaal- en grondstofstromen gemeten. Dit geldt voor bijna alle onderzochte stromen. De grootste toename is te zien bij gebruik en verbruik van fossiele grondstoffen als steenkool, bruinkool en ruwe aardolie. Deze provinciale trend komt overeen met de landelijke trend die vorige maand uit de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van het Rijk naar voren kwam. Daaruit bleek dat de circulaire economie wel groeit, maar de lineaire economie harder. Door de oorzaak van deze stijging te onderzoeken, kan de provincie gerichter werken aan circulaire oplossingen of belangrijke kansen en knelpunten agenderen bij het Rijk of de Europese Unie. 

Uit de PCER NH bleek verder dat er in Noord-Holland nog veel kansen liggen voor het duurzamer verwerken van industrieel- en bedrijfsafval. Hierbij is nog niet onderzocht of die verwerking financieel aantrekkelijk of logistiek haalbaar is voor bedrijven. Door dit in kaart te brengen, kunnen oplossingen om deze kansen wel te benutten worden gezocht. 

Kinderschoenen

Gedeputeerde circulaire economie Rosan Kocken: “Het in kaart brengen van de circulaire transitie staat nog in de kinderschoenen. We beschikken nog lang niet over alle data om dat precies te doen. Daarom is het belangrijk dat deze eerste stap gezet is. De ICER van het Rijk en onze eigen monitor laten beide zien dat er nog veel werk te verzetten is om de circulaire doelen van 2030 en 2050 te halen. We doen als provincie veel om de circulaire transitie in Noord-Holland verder te brengen. Onze monitor geeft nu de eerste handvatten om dit gerichter te doen of bij het Rijk en de EU belangrijke knelpunten en kansen op de agenda te zetten.”

Vervolgstappen

Aan de hand van deze eerste rapportage wordt gekeken welke informatie nodig is om een nog beter beeld van de circulaire economie in Noord-Holland te krijgen. Kocken: “We willen bijvoorbeeld een beter beeld krijgen van de leveringsonzekerheid van bepaalde grondstoffen, omdat dat van directe invloed op onze economie is en vraagt om innovatieve en circulaire oplossingen.” 

Het doel is om de monitor eens in de 2 jaar te publiceren. Eind dit jaar wordt de Actieagenda circulaire economie 2021-2025 tussentijds geëvalueerd. Resultaten uit de PCER NH worden meegenomen om het beleid van de provincie aan te scherpen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven