Gerelateerd nieuws

OSKA rapport ‘Handelingsperspectief voor Natuurinclusief bouwen’ overhandigd aan minister Christianne van der Wal

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft op 9 november het OSKA-rapport ‘Handelingsperspectief voor Natuurinclusief bouwen’ in ontvangst genomen. Het rapport biedt een handreiking en handelingsperspectief om praktische invulling te geven aan één van de pijlers van de Landelijke Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving, namelijk het verbeteren van de biodiversiteit. Namens het OSKA Actieteam hebben Onno Dwars (voorzitter OSKA Actieteam en domein leider Bouw binnen Agenda Natuurinclusief) en Michel Post (secretaris OSKA Actieteam) het rapport overhandigd op het ministerie in Den Haag. Het rapport omvat verschillende aanbevelingen waaronder het vaststellen van een landelijk puntensysteem, kennisopbouw en governance voor Natuurinclusief Bouwen.

OSKA is in een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en standaardisatie-organisaties. Het doel is om tot standaarden voor een klimaat adaptief Nederland te komen. In 2023 heeft het Overleg Standaarden Klimaat Adaptatie (OSKA) een rapport uitgebracht met daarin een voorstel voor een uniforme werkwijze voor natuurinclusief bouwen. Het rapport geeft vervolg aan een opdracht die het ministerie van LNV in 2021 aan OSKA gaf. Hierin werd gevraagd om een verkenning uit te voeren naar bestaande standaarden rondom biodiversiteit. Omdat de betrokken partijen het belang van dit werk ondertekenden, heeft OSKA vervolgens een OSKA Actieteam gestart. Dit OSKA Actieteam onderzocht een concreet perspectief van wat er gedaan moet worden om standaarden rondom biodiversiteit in de gebouwde omgeving te borgen in beleid.

Het rapport biedt een mogelijke invulling van één van de pijlers van de Landelijke Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving, namelijk het verbeteren van de biodiversiteit. Om hiertoe te komen worden handvatten geboden en geadviseerd om te komen tot:

– Een landelijk puntensysteem voor natuurinclusief bouwen, lokaal uit te werken t.b.v. biodiversiteitsdoelen;

– Documenten voor ecologische kennisopbouw;

– Een landelijke governance structuur om natuurinclusief bouwen juridisch te borgen, inclusief beheer en onderhoud.

De adviezen zijn grotendeels opgesteld a.d.h.v. ervaringen uit bestaande initiatieven. Voor de uitwerking van de adviezen worden ook nadrukkelijk aanbevelingen meegegeven. Verder biedt het rapport een stappenplan om te komen tot standaardisatie. Door de betrokkenheid van verschillende stakeholders (o.a. gemeenten, provincies, ontwikkelaars, bouwers en standaardisatieorganisaties) is dit een breed gedragen eindrapportage.

Met de overhandiging aan minister Christianne van der Wal hoopt het OSKA Actieteam de overheid gedragen handvatten te bieden voor de uitwerking van natuurinclusief bouwen richting beleid. Er wordt al veel werk verzet om de implementatie van natuurinclusief bouwen mogelijk te maken. Met de publicatie van de Landelijke Maatlat, Agenda Natuurinclusief 2.0 en de wens om tot een groene en klimaatadaptieve omgeving te komen is nu het moment om nationale implementatie van natuurinclusief bouwen mogelijk te maken.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven