Gerelateerd nieuws

MK-GO: bouw en techniek als integrale benadering

Installatietechniek maakt een steeds groter onderdeel uit van de bouwsom en omdat je bouwen samendoet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aanstaande is, hebben we met Techniek Nederland ISSO gevraagd hiervoor een nieuwe processtructuur te ontwikkelen. Dit Model Kwaliteitsbeheersing Gebouwde Omgeving (MK-GO) faciliteert het beheersen van de informatiestroom gedurende de gehele levenscyclus van een bouwwerk. Dat is goed om de bouwkwaliteit inzichtelijk te maken en faalkosten voor te zijn. “De MK-GO helpt bedrijfsprocessen duidelijk in te richten zoals ook de Wkb van ons vraagt.”

Bouwend Nederland en Techniek Nederland werken op het gebied van digitalisering al heel veel samen. Dat is ook wel logisch, omdat bouw en techniek in de gebouwde omgeving steeds meer met elkaar samenhangen. De component techniek in een bouwsom voor woningen is de laatste jaren van 10 naar 25% en in andere bouwwerken soms wel naar meer dan 50% gegaan. De bouwkwaliteit wordt dan ook voor een steeds aanzienlijker deel door de installaties bepaald. Dus dat moet goed worden geborgd.

Slimmer en sneller
Er is in de bouwkolom veel winst te behalen door samen slimmer en sneller te werken. Het is dan ook niet voor niets dat we inzetten op een Meerjarenprogramma Digitalisering en een aantal versnellingsprojecten via digiGO. Een van de recente projecten is de ontwikkeling van het Model Kwaliteitsborging Gebouwde Omgeving, kortweg MK-GO. Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben aan ISSO in Rotterdam gevraagd om de ISSO-publicatie 347 Model Kwaliteitsbeheersing Klimaatinstallaties (MKK, 1995) te gebruiken om een standaard verdiepend proces op te zetten dat weergeeft “hoe wij in de bouw- en technieksector (willen) werken.”

Vaste werkprocedure
Projectleider Dennis Mollet, bij Bouwend Nederland, zegt: “Bouwen en techniek komen elkaar steeds meer als integrale benadering tegen. In de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Wkb moeten bouwers voor de ingebruikname van het bouwwerk de bouwkwaliteit aantonen door dossiervorming en inschakeling van een kwaliteitsborger. Dat betekent dat je in de bedrijfsprocessen zaken duidelijker zult moeten inrichten dan voorheen. MK-GO helpt om de bouwkwaliteit inzichtelijk te maken. Het zijn bouwstenen die de aannemer en de installateur helpen om door een vaste werkprocedure de kwaliteit aan te kunnen tonen. Is er volgens die protocollen gebouwd, dan hoeft dat bouwwerk zelf door de kwaliteitsborger niet meer helemaal te worden doorgelicht. Dan is de toets van het volgen van het protocol voldoende om de kwaliteit van dat deel aan te kunnen tonen.”

Inzichtelijk
Het Model Kwaliteitsborging Gebouwde Omgeving MK-GO gaat voortbouwen op het al genoemde Model Kwaliteitsbeheersing Klimaatinstallaties MKK. “Dat is niet voor niets”, zegt projectpartner en directeur Techniek en Markt Remco van der Linden van Techniek Nederland. “De basis van de MKK is dat wij onze informatieordening in de sector over alle technische installaties heen goed inzichtelijk hebben gekregen. Daarmee zijn onze bedrijven in de technische sector heel goed geholpen in de uitvoering. MKK is ook een basis geweest voor de kennisdocumenten en kwaliteitscertificering in de technische sector. De beoordelingsrichtlijnen, waaronder BRL 6000, zijn mede gebaseerd op de MKK-structuur. MKK is een bouwwerk van informatie, de ordening van die informatie en vertaling naar procescertificeringsregelingen. Daarmee zijn we als sector dus ook voor een groot deel al klaar voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.”

Fasering
Om het project beheersbaar en uitvoerbaar te maken is voor een gefaseerde aanpak gekozen. Fase A en B lopen tot en met eind oktober. Hierin staan ontwikkeling van de processtructuur centraal en proof of concept ventilatie-/ luchtbehandeling, zeg maar de inhoudelijke toepassing van de MK-GO-processtructuur. Mollet: “Dan hebben we een helder beeld waar we staan”. Na evaluatie volgen fase C (optimalisatie van de processtructuur) en fase D (aanpak voor inhoudelijke toepassing op overige technische disciplines en uitwerking van twee referentieprocessen voor de ketens ‘Woningbouw Nieuwbouw’ en ‘Kantoorrenovatie, verhogen energielabel.’

Dennis Mollet: “De gebruikers van het model besparen tijd en energie. Toepassing voorkomt dat bouwers straks zelf met de kwaliteitsborger de verlangde kwaliteit moeten aantonen, met de kans dat je niet compleet bent. Wij helpen om het proces zo gemakkelijk mogelijk te doorlopen”. Remco van der Linden: “Door MK-GO op te nemen in een ketenlandschap bouw en installatie in digiGo krijgt het een dusdanige werking dat ik verwacht dat het een soort de facto standaard wordt die ook wordt geadopteerd. Het helpt om gestructureerd het ontwerpen realisatieproces te doen met een heldere blik op randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen en uitvoeringsaspecten in een bepaald deel van het proces. MK-GO is een hernieuwde samenwerking tussen bouw en techniek, in de wetenschap dat slim bouwen vanuit een gezamenlijke visie altijd winst oplevert”.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven