herziene beton norm

Gerelateerd nieuws

Herziene beton norm voor beton beschikbaar voor commentaar

In 2021 heeft NEN een ontwerp wijzigingsblad voor NEN 8005 ‘Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit’ gepubliceerd. De herziene beton norm gaat in op het probleem van mosaangroei op beton. Belanghebbende partijen kunnen commentaar indienen tot 1 juni.

Veel van de toegepaste betonsoorten in Nederland bevatten lage klinkergehaltes, bijvoorbeeld hoogovencement. Daardoor zijn ze gevoelig voor schade door de aangroei van mos, met name in omgevingen waarin het beton is blootgesteld aan vocht of vorst- en dooiwisselingen.

Om de kwaliteit van het beton te kunnen garanderen stelt de normcommissie voor om voortaan een minimaal klinkergehalte aan te houden in de milieuklassen XC3, XC4, XF2, XF3 en XF4.

Bepalingsmethode

De norm is nu aangevuld met een bepalingsmethode voor het kalk consumerende vermogen van vulstoffen. Hiermee kunnen vulstoffen op de juiste manier worden verdisconteerd in de berekening van het minimum klinkergehalte.

De toepassing van verschillende cementsoorten is in de herziene norm uitgesplitst naar milieuklasse. Dit sluit aan bij de werkwijze die is geïntroduceerd bij het minimum klinkergehalte.

 

Commentaar op herziene beton norm

Belanghebbenden kunnen het wijzigingsvoorstel inzien via normontwerpen.nen.nl en daar hun commentaar aanleveren. Dit kan tot 1 juni 2022. De normcommissie zal het commentaar behandelen om tot een definitieve wijziging te komen.

De commentaarperiode voor deze herziening is korter dan gebruikelijk. NEN heeft eerder een wijzigingsblad gepubliceerd (NEN 8005+C1:2017/ Ontw.A1:2021), waarvan het ontvangen commentaar in deze herziening is verwerkt. De overige wijzigingen vloeien hieruit voort, zijn van ondergeschikt belang of zijn redactioneel. Omdat er in de markt behoefte is aan de toepassing van betonmengsels die in de herziene beton norm zijn beschreven, heeft NEN besloten de ontwikkeling van de norm te versnellen.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproceseem contact op met: Finbarr McComb | Consultant

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven