Gerelateerd nieuws

Certificatieschema’s gasverbrandingsinstallaties

Certificerende instellingen gebruiken certificatieschema’s voor het afgeven van certificaten aan bedrijven die werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties. Werkzaamheden aan verschillende onderdelen van installaties moeten in samenhang worden uitgevoerd en beoordeeld.

Certificatieschema’s bevatten eisen aan zowel de inhoudelijke kennis van personen als aan de controles en metingen die moeten worden uitgevoerd voor een gasverbrandingstoestel in gebruik kan worden genomen. De Raad voor Accreditatie evalueert certificatieschema’s. De TloKB toetst certificatieschema’s aan de wettelijke eisen en wijst de schema’s namens de minister van BZK aan voor gebruik binnen het stelsel.

Verscheidenheid in certificatieschema’s

Marktpartijen werken certificatieschema’s uit die aansluiten bij de verscheidenheid aan gasverbrandingstoestellen en werkwijzen en specialisaties van bedrijven. Marktpartijen kunnen aparte certificatieschema’s ontwikkelen voor bijvoorbeeld de eerste aanleg van een gasverbrandingsinstallatie bij nieuwbouw, werkzaamheden bij onderhoud en reparatie of werkzaamheden aan collectieve rookgasafvoeren. Ook is het denkbaar dat een certificatieschema zich specifiek richt op ZZP’ers. Zo kunnen bedrijven kiezen voor een schema dat het beste aansluit bij hun bedrijfsmodel. Hiermee biedt het certificeringsstelsel ruimte voor diversiteit en innovatie. Een marktpartij kan een certificatieschema dat voldoet aan de geldende eisen en geschikt is voor de aanwijzing indienen bij het TloKB met het online formulier.

Toetsing en aanwijzing

De TloKB toetst certificatieschema’s bij de aanvraag voor aanwijzing aan het aanwijzingskader dat in opdracht van de minister is opgesteld. In het kader zijn alle eisen uit de wet, de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling samengevoegd. De eisen in het aanwijzingskader zijn herleidbaar in de beschrijving van het certificatieschema. De TloKB toetst het certificatieschema inhoudelijk maar ziet ook toe op financiële stabiliteit van de schemabeheerder, aan de hand van gegevens van de Kamer van Koophandel. Bij positieve toetsresultaten wijst de TloKB het certificatieschema namens de minister aan, waarmee het toegelaten is tot het stelsel van gecertificeerde werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Voorwaarde voor inbehandelingneming van de toetsing van het schema is dat bij de aanvraag voor aanwijzing  een evaluatierapport met positief resultaat van de Raad voor Accreditatie is bijgevoegd.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven