Gerelateerd nieuws

Intentieverklaring ‘samen doorbouwen in onzekere tijden’ tegen stijgende bouwkosten

Recentelijk hebben minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat samen met de ontwerp- bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen een intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ getekend. Door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie zijn materialen duurder en moeilijker verkrijgbaar, waardoor projecten duurder worden. Dat heeft gevolgen voor de continuïteit van bouwprojecten die van groot economisch en maatschappelijk belang zijn, zoals woningbouw en onderhoud en renovatie van infrastructuur en de gebouwde omgeving. Met deze intentieverklaring willen de betrokken partijen zich daarom gezamenlijk inzetten voor het bevorderen van continuïteit, zodat er doorgebouwd kan worden.

Minister De Jonge: “Het is van groot belang dat vandaag de intentieverklaring wordt getekend. We zien allemaal de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de stijgende kosten. Om te voorkomen dat we achterstand oplopen met bouwprojecten is het goed dat er afspraken met elkaar worden gemaakt over hoe we de continuïteit kunnen bevorderen. Iedereen zal zijn of haar steentje in deze onzekere tijden moeten bijdragen.”

Minister Harbers: “Om te zorgen dat we kunnen blijven reizen naar werk, studie, vrienden en familie moeten we blijven werken aan onze infrastructuur. Wegen moeten onderhouden worden en veel van onze bruggen en viaducten zijn toe aan groot onderhoud of vervanging. Om te zorgen dat het werk aan onze infrastructuur doorgaat, moeten het Rijk en de bouwsector goede afspraken maken over stijgende kosten. Dit doen we voor continuïteit voor de bouwsector en zodat daarmee projecten die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid in Nederland kunnen worden uitgevoerd.”  

Continuïteit en afspraken

De intentieverklaring bevat uitgangspunten om tot werkbare oplossingen te kunnen komen bij gezamenlijke projecten. Deze oplossingen zullen, afhankelijk van contractvormen en reeds gemaakte afspraken, per project worden bekeken. De verklaring bevat dan ook geen nieuwe juridische afspraken of budgettaire kaders, maar is erop gericht per project oplossingen te vinden die, onder moeilijke en onzekere omstandigheden, voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer passen. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over herontwerp, aanbesteding- en vergunningprocedures, over flexibilisering en eventueel temporisering in programmering en realisatie. Dit betekent dat bijvoorbeeld de planning of invulling van een project kan worden aangepast om het project beter uitvoerbaar te maken door keuze voor andere materialen of de planning aan te passen op de levering van materialen die moeilijker te verkrijgen zijn.

Uitgangspunten van de intentieverklaring

Met dit gemeenschappelijk handelingsperspectief richten wij ons op vermindering van risico’s, beperken van schade en bevorderen van continuïteit in de bouwproductie als het gaat om bouwprojecten met een groot maatschappelijk belang en de werkgelegenheid in de bouwsector. De uitgangspunten van het handelingskader zijn:

  • dat financiële risico’s niet eenzijdig bij één partij in de keten worden neergelegd; noch in zijn geheel bij de consumenten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en/of belastingbetaler;
  • dat opdrachtgevers- en nemers in goed onderling overleg – ook richting onderaannemers-, rekening houdend met elkaars belangen, tot afspraken zullen komen over hoe met risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen in aanbestedingen en nieuw te sluiten contracten om te gaan;
  • dat partijen in goed onderling overleg tot afspraken komen over hoe te handelen in het geval bestaande contractuele afspraken door de crisis niet (tijdig) kunnen worden nagekomen;
  • dat partijen zich in onderling vertrouwen en gezamenlijk in zullen zetten voor het zo goed mogelijk op gang houden van de bouwstromen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven